Privacy Statement

Fit Living, gevestigd aan Aaltsengoed 142 3882 KJ Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Aaltsengoed 142 3882 KJ Putten
+31617624463

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fit Living verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fitliving.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fit Living verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Fit Living neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fit Living) tussen zit. Fit Living gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fit Living bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fit Living verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fit Living gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fit Living gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fit Living en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fitliving.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Fit Living wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fit Living neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fitliving.nl

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of klanten
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers van Fit Living verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
– Klantgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training / coachingstraject;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De behandelovereenkomst, contract of abonnement;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fit Living de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Gezondheidsgegevens;
– (Verzekeringsgegevens);
– BSN;
– ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door de Fit Living opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de digitale dossiervoering
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
– Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
– Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Betalingen

– In overleg kan er een consult worden ingetrokken, bijvoorbeeld door ziekte of andere onvoorziene zaken. Dan kan Fit Living hiervoor geen kosten in rekening brengen.

– Wanneer een klant binnen 24 uur afzegt voor het consult, breng Fit Living de kosten in rekening.

– U krijgt na elke behandeling een factuur. Deze betaalt u rechtstreeks aan Fit Living. Afhankelijk van uw zorgverzekering kunt u de factuur achteraf (gedeeltelijk) declareren bij de verzekeraar. Kijk hiervoor altijd in de poliswaarden van uw verzekering.

– Klant zal de vergoeding betalen op basis van een door Fit Living verstrekte gespecificeerde factuur op bankrekeningnummer: NL54 ABNA 0247 1990 44.

Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u of uw gegevens omgaat, kunt u uw klachten,  bij voorkeur persoonlijk, (telefonisch) melden bij één van de baliemedewerkers. Zij zullen uw melding zo spoedig mogelijk intern opnemen met betrokken praktijkmedewerkers. Afhankelijk van de zwaarte van de klacht zullen ze u vragen een formulier in te vullen. Natuurlijk kunt u ook altijd contact zoeken met één van beide praktijkhouders.

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw medisch dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. De bij uw behandeling betrokken zorgverleners hebben ook het recht om gegevens uit uw dossier in te zien. Het medisch dossier is de verantwoordelijkheid van de behandelaar of de instelling waar de behandelaar werkt. U mag het medisch dossier daarom niet mee naar huis nemen. U mag wel een kopie opvragen. Per 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Inzage in uw dossier vragen

Als u nog onder behandeling bent, vraagt u aan uw eigen behandelaar om inzage. Spreek meteen af, wanneer en hoe u inzage krijgt. U hoeft uw verzoek om inzage niet toe te lichten. Toch is het raadzaam om de behandelaar te laten weten waarom u inzage wilt. Hij kan u dan ook aanbieden uitleg te geven, waardoor u beter begrijpt wat er in uw dossier staat.

Inzage vragen per brief

Als uw behandeling al is afgesloten, dan kunt u het beste schriftelijk om inzage in uw dossier verzoeken. De brief moet u richten aan de hoofdbehandelaar. Hierin vermeldt u:

  • Uw naam en adres.
  • Uw wens tot inzage of om een kopie.
  • Welke zorgverlener de behandeling heeft gegeven.
  • De periode van de behandeling waarover u inzage wilt hebben.
  • Eventueel dat u een toelichting wenst van de betreffende zorgverlener.

Fit Living werkt met externen, zzp’ers

Fit Living werkt met externen in de vorm van zzp’ers.